Monthly Archives: October 2012

Chiếc Lá Sạch

Có một thanh niên từ ngàn dặm xa xôi tìm đến đại sư Thích Tế chùa Nhiên Đăng, thưa rằng : – Con là một thư sinh luôn biết Tam cương – Ngũ thường..từ xưa đến nay không bao giờ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A perfect spaghetti meatball?

After watching a “Spaghetti Throwdown” episode on Food Network, I tried to combine the 2 recipes, added a little XT’s touch and voila, I got a near-perfect version of Spaghetti Meatball. My fam loved it. Da wife even suggested that … Continue reading

Posted in foodie | Leave a comment